Reklamacje

Gwarancja na produkty Imbue Light wynosi 12 miesięcy. Serwis i reklamacje rozpatrywane są w Polsce, w siedzibie naszej firmy.

VII. Rozpoznanie reklamacji.

Reklamacje dotyczące Urządzenia.

35. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży uregulowana jest zgodnie z treścią art. 556 i n. kodeksu cywilnego z zastrzeżeniem treści pkt. 33 lit. d powyżej.

36. Tryb rozpoznania reklamacji:

a) Reklamacja powinna być skierowana do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: info@imbuelight.com lub poczty zwykłej na adres: Imbue Light, ul. Pszczyńska 26/9 43-190 Mikołów.

b) Kupujący powinien wskazać w sposób wyraźny, na czym polega wada Urządzenia lub urządzeń pomocniczych oraz przedstawić żądanie,

c) Reklamację uznaje się za skutecznie złożoną, jeśli wraz z reklamacją zostało zwrócone Urządzenie lub urządzenie pomocnicze. Wszelkie terminy, o których mowa w niniejszym punkcie liczone są od momentu otrzymania Urządzenia lub urządzenia pomocniczego,

d) Sprzedawca jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w odpowiednim terminie, a jeśli Kupujący jest konsumentem, w terminie 30 dni pod rygorem uznania, że uznaje reklamację za uzasadnioną,

e) w sytuacji, jeśli Sprzedawca uznaje reklamację za nieuzasadnioną, informuje o tym Kupującego w formie e-mail na adres e-mail wskazany przez Kupującego w zgłoszeniu. Sprzedawca wysyła Kupującemu Urządzenie lub urządzenie pomocnicze na koszt i ryzyko Kupującego, na adres pierwszego dostarczenia Urządzenia, chyba, że Kupujący w formularzu zgłoszenia reklamacji wskazał, że  takim przypadku zwrotu towaru nie przyjmie lub wskazał inny adres dostarczenia,

f) w sytuacji, jeśli Sprzedawca uznaje reklamację za zasadną powinien niezwłocznie podjąć działania mające na celu wykonanie obowiązków wynikających z kodeksu cywilnego; po ich wykonaniu Sprzedawca przesyła Kupującemu Urządzenie na adres pierwszej dostawy Urządzenia, chyba, że Kupujący w formularzu reklamacji wskaże inny adres.

37. Odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z gwarancji, jeśli jest ona udzielana, wskazana jest w dokumencie Karta Gwarancyjna. Dokument ten określa jednocześnie sposób realizacji usług gwarancyjnych.

Reklamacje dotyczące Oprogramowania.

38. Tryb składania i rozpoznawania reklamacji dotyczących Oprogramowania określony jest wyłącznie w Umowie Licencji.

Formularz gwarancyjny: Download

0